تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1612 lesson 4

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

ambiguous apparent arbitrary assert astounding

astute authorize deceptively determined elicit

forbid petition relinquish resilient tempt

 

ambiguous adj. of unclear meaning, something that can be

understood in more than one way

 

adv. ambiguously Syn. vague

 

n. ambiguity

 

The men received an ambiguous message from their boss.

His letter was full of ambiguities.

 

apparent adj. to be clear in meaning or open to view, easily

understood

 

adv. apparently Syn. visible

It was apparent that he needed to rest.

No one apparently knew to solve the problem.

 

arbitrary adj. an action or decision made with little

 

adv. arbitrarily thought, order, or reason

 

n. arbitrariness Syn. haphazard

Her choice of clothing seemed arbitrary.

The teacher arbitrarily decided to give the class a test.

 

assert n. to express or defend oneself strongly, to

 

adv. assertively state positively

 

n. assertiveness Syn. declare

 

n. assertion

adj. assertive

 

The government asserted its control over the banking system.

The company president is an assertive individual.

 

astounding adj. very surprising

 

v. astound Syn. astonishing

 

adv. astoundingly

 

The scientists made an astounding discovery.

The fans were astounded by their team's success.

 

astute adj. very intelligent, smart, clever

 

adj. astutely Syn. perceptive

 

n. astuteness

 

He was an astute worker, finishing in half the time it took the others to finish.

They astutely determined that there would be no chance to finish on time.

 

authorize v. to give permission or power to do

 

adj. authorized something

 

n. authority

 

Syn. empower

Only authorized employees are allowed in the laboratory.

The dean has the authority to resolve academic problem of students.

 

deceptively adv. to make someone think that something is

 

adj. deceptive true or good when it is false or bad

 

v. deceive Syn. misleadingly

 

n. deception

 

The magician deceptively made the rabbit disappear.

Richard deceived Joe about the cost of the coat.

 

determined adj. to be strong in one's opinion, to be firm in

 

n. determination conviction

 

v. determine Syn. resolute

They were determined to go to graduate school.

The judge determined that the man was lying.

 

elicit v. to get the facts, to draw out, to evoke

 

n. elicitation Syn. extract

A lawyer will elicit all the facts necessary to prove her case.

Elicitation of the truth can be difficult at times.

 

forbid v. to command not to do something

 

adj. forbidden to have a dangerous look, bad feeling

 

adj. forbidding

adv. forbiddingly Syn. ban

His father will forbid him to use the car.

The cave looks forbidding let's not go in.

 

petition v. to make a request

 

n. petition Syn. appeal

Canada petitioned the United Nations to consider its case.

The student's petition was denied.

 

relinquish v. to give up control

 

n. relinquishment Syn. abdicate

The troubled executive relinquished his control of the company.

The relinquishment of his claim to the building will allow the building to be sold.

 

resilient adj. strong enough to recover from difficulty or

 

adv. resiliently disease

 

n. resilience Syn. tenacious

She has a resilient personality and will soon feel better.

The doctor was surprised by his patient's resilience.

 

tempt v. to make it attractive to do something

 

adv. temptingly wrong

 

n. temptation

adj. tempting Syn. entice

The idea of getting rich quickly tempted him to invest his life savings.

Desserts are more tempting when one is on a diet.

 

MATCHING

 

Choose the synonym.

1. appeal a. misleadingly

(A) detect (A) abruptly

(B) assert (B) deceptively

(C) petition (C) progressively

(D) allow (D) truly

2 astounding 7 resolute

(A) celebrated (A) determined

(B) astonishing (B) perfect

(C) visible (C) renown

(D) energetic (D) perceptive

3. ban 8. resilient

(A) forbid (A) bothersome

(B) empower (B) vital

(C) intensify (C) unbearable

(D) restore (D) tenacious

4. elicit 9. tempt

(A) declare (A) entice

(B) authorize (B) divide

(C) conform (0 discourage

(D) extract (D) notice

5. abdicate 10. vague

(A) relinquish (A) intolerable

(B) alter (B) adverse

(C) encourage (C) beautiful

(D) heighten (D) ambiguous


 

 

 

 

 

 

ambiguous:مبهم.با ابهام.دو پهلو

apparent:ظاهری.مشهود.پیدا.قابل رویت

arbitrary:اختیاری.دلخواه

assert:ذفاع کردن از.حمایت کردن.ادعا کردن.اثبات کردن

astounding:گیچ.متحیر.مبهوت کردن

astute:زیرک .ناقلا.دانا.هوشیار.

authorize:تنفیذ کردن.تصویب کردن.اختیار دادن

deceptively:فریبنده.فریبا.گول زننده.فریب آمیز

determined:مصمم

 elicit:بیرون کشیدن.فراخواندن.استخراج کردن

forbid:ممنوع کردن.منع کردن.اجازه ندادن

petition:شکایت کردن.عرضحال.دادخواهی

relinquish:ترک کردن.چشم پوشیدن..ول کردن

resilient:عکس العمل.فنری

tempt:دچار وسوسه کردن.اغواکردن.فریفتن

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :