تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1615 lesson 7

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. appropriate . clarify . conceal . confirm . constantly . convenient . core . critical . distort . diverse . prosperous . purposefully . reveal . scarcely . theoretically

appropriate adj. correct or good for the purpose

n. appropriateness Syn. proper adv. appropriately

It is not appropriate to cheat on tests. She was dressed appropriately in a suit for the job interview.

clarify v. to make more easily understood, to

n. clarification make clear

Syn. explain Chapter 2 in the textbook clarifies the process of osmosis. A clarification of the government's position on this matter is necessary.

conceal v. to prevent from being seen or discovered

n. concealment Syn. hide The students concealed their feelings about the course. His concealment of the evidence made his case more difficult to prove.

confirm v. to make certain, given support adj. confirmed Syn. prove

n. confirmation

The director confirmed that the meeting would be on the tenth.
We have just received confirmation of your reservation on the flight to Los Angeles.

constantly adv. in an unchanging manner; happening all adj. constant the time

Syn. continually Philosophy constantly questions the nature of human existence. The speed of light is constant at 186,000 miles a second.

convenient adj. easy to reach, near; suitable to one's needs adv. conveniently Syn. practical

n. convenience

The student union is convenient to the physical sciences building.
For the convenience of the student body, the library is located in a central location.

core adj. the central or most important part

n. core Syn. chief The core of the curriculum consists of courses that are required of all students. They are loyal to the core.

critical adj. very serious or requiring careful v.critique judgment; finding fault

n. criticism Syn. dangerous

n. critic adv. critically It is critical to follow the directions for the experiment exactly as the instructor indicates. The runner accepted criticism from his coach very well.

distort v. to change from the original shape or adj. distorted condition, usually in an unnatural way

n. distortion Syn. deform Time and space are distorted when traveling at the speed of light. Distortion of the image from a microscope can be caused by low light.

diverse adj. various; distinct from others adv. diversely Syn. Different

n. diversity

v. diversify Freud had many diverse interests in psychology. The diversity of life forms on Earth makes zoology an interesting area of study.

prosperous adj. successful, wealthy adv. prosperously Syn. thriving

v. prosper

n. prosperity In the early 1900s, San Francisco was a prosperous city. Bacteria prosper under the proper conditions.

purposefully adv. done for a special reason adj. purposeful Syn. deliberately adv. purposely

n. purpose The course syllabus was designed purposefully to be easy to follow. He was authorized to spend the money for business purposes.

reveal v. to uncover, to expose adv. revealingly Syn. disclose adj. revealing

n. revelation The president revealed some of his ideas before he gave his speech. The report made some revelations about the nature of the conflict.

scarcely adv. almost not adj. scarce Syn. hardly

n. scarcity

The woman scarcely spoke a word of English.
Due to a scarcity of water, a rationing plan was established.

theoretically adv. according to a reasoned, but not adj. theoretical proven, point of view

n. theory Syn. hypothetically

v. theorize

His argument was theoretically appealing but not realistic.Leonardo da Vinci theorized that the Earth was not the center of the universe.

Matching

Choose the synonym.

1. deform

(A) hide

(B)distort

(C)amaze (D)block

2. scarcely

(A) delicately

(B)visibly

(C)continually (D)hardly

3. proper

(A) appropriate

(B)practical

(C)rigid (D)complex

4. clarify

(A) shed

(B)enhance

(C)explain(D)elicit

5. dangerous

(A) chief

(B)deceptive

(C)critical(D)routine

6. thriving

(A) prosperous

(B) resilient

(C) convenient

(D) tolerable

7. purposefully

(A) comparatively

(B) deliberately

(C) constantly

(D) sufficiently

8. different

(A) noticeable

(B) diverse

(C) conventional

(D) curious

9. hypothetically

(A) exceedingly

(B) haphazardly

(C) theoretically

(D) routinely

10. reveal

(A) disclose

(B) baffle

(C) conceal

(D) confirm

TEST QUESTIONS

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the under-lined word or phrase.

1. Industrial cities appeared after the full development of industrial capitalism in the core nation-states of the eighteenth century.

(A)chief

(B)prosperous

(C)smallest (D)diverse

2. For calculating a calendar, it is convenient to use the tropical solar year.

(A) practical

(B)critical

(C)necessary (D)appropriate

3. All things consist of atoms and molecules that are constantly in motion.

(A) definitely

(B)always

(C)hardly (D)uniquely

4. Fossil evidence confirms that the ancient cuttlefish has existed in its present form for more than 20 million years.

(A) proves

(B)suggests

(C)clarifies (D)reveals

5. The first swimsuit concealed the shape of the human body.

(A) hid

(B)flattered

(C)distorted (D)revealed

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :