تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1619 lesson 11

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

amenity . destroy . disperse . dwelling . element . elementary . eliminate . emphasize . encircle . erratic . exaggerate . mention . pier . prevalent . release

amenityn. something that makes life easier or more enjoyable Syn. convenience

She had all the amenities of home when she went camping. One expects many amenities at a five-star hotel.

 

destroy v. to put an end to the existence of something adj. destructive Syn. ruin adv. destructively

n. destructiveness

n. destruction

n. destroyer

 

The factory was destroyed by the fire.
The destruction of the old landmark was opposed by a concerned group of citizens.

 

disperse v. to cause to move in many different adj. dispersed directions

Syn. circulate The high winds and rain dispersed the crowd. After the hurricane, dispersed belongings cluttered the street.

dwellingn. where people live

 

n. dwellerSyn. house

 

v. dwell

 

Cave-like dwellings have been discovered throughout the world. City dwellers often have trouble adjusting to life in the country.

elementn. a part of the whole

 

n. element* *environment adj. elemental Syn. component City dwellers are out of their element in the country. Hard work and perseverance are the basic elements of success.

elementaryadj. simple in structure, easy to do

Syn. primary The solution to the problem was actually quite elementary. You must take Elementary Physics before you can enroll in the advanced course.

eliminatev. to remove, free oneself of something

 

n. elimination adj. eliminated Syn. delete Mistakes must be eliminated before you hand in a term paper. The elimination of the runner from the race was decided by the judge.

 

emphasize v. to show that something is especially adj. emphatic important or exceptional

 

n. emphasis adv. emphatically Syn. highlight The professor emphasized certain aspects of the historical period. When asked if they would like to leave class early, the students answered with an emphatic "yes".

 

encircle v. to make a circle around adj. encircled Syn. surround The players encircled their coach after winning the big game.
The encircled celebrity actually became afraid of her fans.

 

erratic adj. no regular pattern in thinking or adv. erratically movement; changeable without reason

Syn. inconsistent The artist's paintings have an erratic qualify, some being excellent, and others mediocre. The unstable chemical reacted erratically.

 

exaggerate v. to make something more than what it is adj. exaggerated Syn. overstate

n. exaggeration

 

The federal government exaggerated the success of its programs. To say that his business is successful would be an exaggeration.

 

mention v. to say; relate in written form adj. mentioned Syn. remark

n. mention

 

Theater-goers often mention that they enjoy watching movies on a large screen. The book mentioned today was included in the bibliography that was handed out in class last week.

piern. a place where boats arrive to take on or unload cargo and passengers Syn. dock

The submarine arrived at the pier on time. The goods were unloaded onto the pier.

 

prevalent adj. existing widely or commonly

 

n. prevalence Syn. commonplace Comfortable trade winds are prevalent in the Caribbean islands. There is a prevalence of disease where poor sanitation conditions exist.

 

release v. to allow to come out; to give freedom

 

n. release Syn. free A new movie was just released. The release of the records was expected today.

 

MATCHING

 

Choose the synonym.

1. amenity

(A)advice

(B)convenience

(C)element(D)emphasis

2. ruin

(A)destroy

(B)conform

(C)forbid (D)baffle

3. mention

(A)surround

(B)remark

(C)assert(D)clarify

4. emphasize

(A)frighten

(B)highlight

(C)delete(D)persuade

5. exaggerate

(A)impress

(B)dominate

(C)elaborate (D)overstate

6. disperse

(A) circulate

(B) classify

(C) distort

(D) encircle

7. release

(A) free

(B) replace

(C) settle

(D) block

8. inconsistent

(A) destructive

(B) emphatic

(C) circulated

(D) erratic

9. commonplace

(A) elementary

(B) rudimentary

(C) prevalent

(D) uniform

10. pier

(A) depth

(B) crack

(C) dock

(D) prime

 

TEST QUESTIONS

 

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Kapok is made from the silky fibers that encircle the seeds of the tropical silk-cotton tree.

(A) release

(B)destroy

(C)surround (D)circulate

2. Evidence suggests that the rumor process eliminates the most improbable accounts of an event.

(A) elicits

(B)deletes

(C)emphasizes (D)exaggerates

3. The most elementary type of convection can be explained by the fact that heat rises.

(A) Mentioned

(B)erratic

(C)prevalent (D)primary

4. The thermostat is an element in some types of fire detection devices.

(A) a problem

(B) an amenity

(C) a component (D)an advantage

5. Poorly constructed dwellings cannot withstand severe storms.

(A) Houses

(B)piers

(C)boats (D)roads

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :