تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1620 lesson 12

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. benefit . blind . broaden . burgeon . conspicuously . demand . endorse . enormous . entirely . erode . evaporate . recover . reportedly . shift . suffer

 

benefit v. to be useful or helpful adv. beneficially Syn. assist adj. beneficial

n. benefit

n. beneficiary

 

Use of solar power will benefit all mankind. It is extremely beneficial to prepare for a test.

 

blind adj. unable to see or understand, to conceal; adv. blindly showing poor judgment or understanding

 

n. blindness Syn. unaware They were blind to the fact that they had little chance to succeed. He went into the job blindly, with no previous experience.

 

broaden v. to make larger or greater adv. broadly Syn. enlarge adj. broad

n. breadth

 

Education will broaden your opportunities to land a good job. The breadth of his knowledge is impressive.

 

burgeon v. grow at a fast pace adj. burgeoning Syn. thrive The burgeoning population of major cities is creating a demand for more services.
His talent as a pianist burgeoned at the age of 14.

 

conspicuously adv. attracting attention adj. conspicuous Syn. noticeably His name was conspicuously absent from the list of winners.The attorneys were conspicuous for their aggressive manner in the courtroom.

 

demand v. to ask for something in a strong way adv. demandingly Syn. insist adj. demanding

n. demand

 

She demanded to know the truth.
The employees' demands for better working conditions caused the work stoppage.

 

endorse v. to express approval

 

n. endorsement Syn. support The union endorsed the new contract. The president's endorsement of the project guaranteed its funding.

 

enormous adj. very large adv. enormously Syn. Tremendous

 

n. enormity

 

His enormous wealth allows him to contribute to many charities. A diet with many fruits and vegetables is enormously beneficial to the body.

 

entirely adv. completely adj. entire Syn. Thoroughly

 

n. entirety

 

They are entirely right about the economy.
The president released the speech in its entirety before the news conference.

 

erode v. to wear away, disappear slowly

 

n. erosion Syn. deteriorate The senator's support is eroding because of his unpopular positions on the major issues. It took millions of years of erosion for nature to form the Grand Canyon.

 

evaporate v. to vanish

 

n. evaporation Syn. disappear The chances of the two sides reaching an agreement have evaporated. The evaporation of the funds was unexplainable.

 

recover v. to get back; to have something returned adj. recovered Syn. retrieve adj. recoverable

n. recovery

 

The NASA team was unable to recover the space capsule. The recovered objects had not been damaged.

 

reportedly adv. to know by report; unconfirmed; supposedly adj. reported Syn. Rumored

 

v. report

n. report

 

The students reportedly sent a representative, but she has not arrived yet. The reported tornado has not been confirmed.

 

shift n. change in position or direction adj. shifting Syn. Switch

 

v. shift adj. shifty

 

The shift in the wind was helpful to the sailors. Earthquakes are caused by shifting in layers of earth along faults.

 

Suffer v. to experience difficulty; to worsen in adj. suffering quality; to experience pain

 

n. suffering Syn. endure

 

n. sufferer

 

The old man suffers from loss of memory. Many families experience the suffering of difficult economic times.

MATCHING

Choose the synonym.

1. benefit

6. endure

(A) prosper

(A) suffer

(B) demand

(B) erode

(C) assist

(C) release

(D)distinguish

(D) disappear

2. noticeably

7. broaden

(A) constantly

(A) impress

(B) enormously

(B) elicit

(C) conspicuously

(C) reveal

(D)broadly

(D) enlarge

3. rumored

8. switch

(A) routinely

(A) enrich

(B) purposefully

(B) shift

(C) comparatively

(C) propose

(D)reportedly

(D) support

4. blind

9. retrieve

(A) oblivious

(A) recover

(B) visible

(B) deteriorate

(C) sensitive

(C) disperse

(D)shifting

(D) relinquish

5. thrive

10. insist

(A) exaggerate

(A) demand

(B) burgeon

(B) mention

(C) dominate

(C) disperse

(D)endorse

(D) intrigue

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the under-lined word or phrase.

1. The candidate's support evaporated after the announcement of his program reached the newspapers and televisions news programs.

(A) burgeoned

(B)suffered

(C)broadened (D)disappeared

2. The president's popularity has eroded since the publication of a recent newspaper article.

(A) recovered

(B)shifted

(C)intensified (D)deteriorated

3. The natural forest vegetation has entirely disappeared from the landscape.

(A) slowly

(B)reportedly

(C)completely (D)conspicuously

4. Lightning is electricity that is discharged as an enormous spark, hitting the closest spot on the ground.

(A) a mighty

(B) a tremendous

(C) a blinding (D)a terrifying

5. The trade unions worked hard for an agreement that would be endorsed by their members.

(A) demanded by

(B) supported by

(C) attractive to (D)of benefit to

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :