تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1621 lesson 13

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. dignitary . crucial . elude . evident . exhaust . extensive . extremely . face . facet . hero . inaccessible . obviously . predictably . solve . suitable

dignitaryn. a very important or famous person, usually associated with a high position in government Syn. notable

Every dignitary in Washington was invited to the wedding. All of the high ranking dignitaries attended the economic summit.

crucial adj. of great importance; extremely necessary adv. crucially Syn. critical Favorable weather is crucial to a good harvest.
Having all the information necessary to make a good decision is crucially important.

elude v. to escape in a tricky way adj. elusive Syn. evade

n. elusiveness

The criminal has eluded the police for months. Success has been elusive for the team.

Evident adj. easy to see, usually because of some proof adv. evidently Syn. apparent

n. evidence

It is evident that you are not feeling.
All the evidences point to the presence of hydrogen.

exhaust v. to use completely; to expend all energy; adv. exhaustively very thorough adj. exhaustive Syn. deplete

adj. exhausting adj. exhausted

n. exhaustion

They exhausted their energy in 10 minutes.
The exhaustive report was acclaimed by everyone.

extensive adj. large in area or number adv. extensively *to offer; to make longer.

v. extend* ** an extending; an additional part

n. extension Syn. comprehensive The extensive snowfall caused problems throughout the city. The professor extended a warm welcome to the new student.

extremely adv. very; to the very end, the highest extent adj. extreme Syn. highly adj. extremist

n. extreme

n. extremist

When the concert was canceled, some customers became extremely upset. He will go to any extreme to get what he wants.

face v. to be in the presence of an oppose

Syn. confront The mountain climbers faced grave danger on the cliff. He finds it difficult to face his problems.

Facet n. element or component adj. faceted Syn. aspect The proposal had many beneficial facets.
It was a multi faceted problem that challenged the entire student body.

hero n. a person remembered for an act of adv. heroically goodness or bravery adj. heroic Syn. idol

n. heroine (female)

n. heroics

He is a hero in the eyes of his admirers. They gave a heroic effort to no avail.

inaccessible adj. something that cannot be reached or

n. inaccessibility communicated with adv. inaccessibly Syn. remote The summit of the mountain was inaccessible. The dignitary's inaccessibility frustrated the reporter.

obviously adv. in a clear, easy to understand way adj. obvious Syn. evidently It had obviously rained.
It was obvious that he had not practiced his oral report.

Predictably adv. in a way that foretells future events adj. predictable Syn. expectedly

v. predict

n. prediction

She predictably forgot to do her assignment. The government's predictions were accurate.

Solve v. to find the answer

n. solution Syn. resolve They solved the problem in a way that benefited the entire neighborhood. The solution to the problem was elusive.

Suitable adj. appropriate, correct; convenient adv. suitably Syn. appropriate

v. suit

Her dress was not suitable for the occasion.The agreement suits all the members of the negotiating team.

MATCHING

Choose the synonym.

1.Solve

(A) restore

(B)resolve

(C)confront (D)exhaust

2.Critical

(A) prevalent

(B)elusive

(C)prime (D)crucial

3.Predictably

(A) extremely

(B)expectedly

(C)conspicuously (D)extensively

4.Hero

(A) idol

(B)amenity

(C)benefit (D)mention

5.Inaccessible

(A) depleted

(B)apparent

(C)remote(D)enormous6 Elude

(A) erode

(B) evade

(C) endorse

(D) enrich

7. Extensive

(A) sensitive

(B) impressive

(C) comprehensive

(D) disruptive

8. Celebrity

(A) treasury

(B) dignitary

(C) element

(D) dweller

9. Evidently

(A) routinely

(B) entirely

(C) exceptionally

(D) obviously

10. suitable

(A) appropriate

(B) annoying

(C) ambiguous

(D) astute

TEST QUESTIONS

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Exacting standards and rigorous early training are evident where dance has become an art performed before an audience.

(A) Emphasized

(B)Suitable

(C)Crucial (D)Apparent

2. It is known from past experience that ore deposits can be exhausted.

(A) Depleted

(B)Extensive

(C)Elusive (D)Inaccessible

3. A preference for a certain color is and extremely personal matter.

(A) A highly

(B) An annoyingly

(C) A fairly (D)An obviously

4. Once the English colonies became independent state, they faced the problem of giving themselves a fresh political organization.

(A) eluded

(B)solved

(C)confronted (D)Anticipated

5. Pop art aimed to portray all facets of modern culture.

(A) Heroes

(B)Celebrities

(C)Problems (D)Aspects

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :