تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1622 lesson 14

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. ample . arid . avoid . defy . enact . even . feign . fertile . freshly . function . fundamental . indiscriminate . selective . spacious . withstand

 

ample adj. more than enough adv. amply Syn. sufficient There is ample evidence that the young man was speeding when the accident occurred. She was amply paid for the work she completed.

 

arid adj. having little rain or water

Syn. dry The area known as the Sahara Desert is one of the most arid place in the world. The valley on the leeward side of the mountain was extremely arid.

 

avoid v. to miss or keep away from adj. avoidable Syn. avert

 

n. avoidance

 

She could not avoid letting her feelings show.
The incident would have been avoidable if he had told the truth.

 

defy v. to show little fear or regard for rules or adv. defyingly established norms; to challenge adj. defying Syn. resist I defy you to find that book in the library's collection. The circus performer demonstrated her death - defying routine.

 

enact v. to pass a law adj. enacted Syn. Legislate

 

n. enactment

 

Congress enacted the legislation during its last session. The enactment of the laws was in the hands of the Senate.

 

even adj. regular, smooth; in equal parts adv. evenly Syn. Equitable

 

n. evenness

 

The sound isn't even turn up the left speaker. The profits were divided evenly among the investors.

 

feign v. to pretend, make believe adj. feigned Syn. simulate She feigned illness when it was time to visit the dentist. Her unhappiness was feigned.

 

fertile adj. able to produce abundantly

 

v. fertilize Syn. Rich

 

n. fertility

n. fertilizer

 

The delta areas of rivers are known for their fertile soil. Fertilizers are used on crops to increase yields.

 

freshly adv. caught or produced not long ago adj. fresh Syn. recently

 

v. freshen

n. freshness

 

Freshly harvested produce is hard to find in the winter months.
The product's freshness depends on an efficient transportation system to bring it to market.

 

function n. the normal purpose of something adv. functionally Syn. Role adj. functional

v. function

 

It is the function of the director to organize and lead the department. Most appliances cannot function without electricity.

 

fundamental adj. a primary or basic element adv. fundamentally Syn. essential The student government promised fundamental changes in the registration process.He is fundamentally strong in his area of expertise.

 

indiscriminate adj. not chosen carefully; unplanned adv. indiscriminately Syn. arbitrary The indiscriminate arrangement of the products made the store confusing. The book's chapters seem to be organized indiscriminately.

 

selective adj. carefully chosen adv. selectively Syn. discriminating adj. select

v. select

n. selection

n. selectivity

 

They were very selective when they chose the members of the academic team. He selected Spanish as his language class.

 

spacious adj. having a lot of room adj. spaciously Syn. expansive

 

n. space

n. spaciousness

 

The spacious plains of the Midwest make up the nation's breadbasket.

A vacuum is an empty space.

withstand v. to fight without surrender; to persist

Syn. survive She cannot withstand the pressures of her job. The old building withstood the terrible storm.

 

MATCHING

 

Choose the synonym.

1.Sufficient

(A) Crucial

(B)Essential

(C)Ample (D)Extensive

2.Survive

(A) Erode

(B)Weaken

(C)Elude (D)Withstand

3.Defy

(A) Resist

(B)Demand

(C)Simulate(D)Discriminate

4.Indiscriminate

(A) Predictable

(B)Arbitrary

(C)Functional(D)Constant

5.Arid

(A) dry

(B)Fertile

(C)Fresh(D)Drab

6. Avoid

(A) Avert

(B) Amaze

(C) Assert

(D) Allow

7. Selective

(A) Inaccessible

(B) Rich

(C) Recent

(D) Discriminating

8. Even

(A) Fundamental

(B) Erratic

(C) Evident

(D) Equitable

9. Spacious

(A) Sensitive

(B) Superficial

(C) Minuscule

(D) Expansive

10. legislate

(A) Enact

(B) Feign

(C) Solve

(D) Exhaust

 

TEST QUESTIONS

 

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. The Constitution of the United defines the fundamental rights of its citizens.

(A) Essential

(B)Selective

(C)Enacted (D)Ample

2. Many organisms change their function from one season to another.

(A) Diet

(B)size

(C)Role (D)Shape

3. Freshly cut wood must he completely dry before it can be used for construction.

(A) Evenly

(B)Haphazardly

(C)Coarsely (D)Recently

4. Due to large deposits of debris left by glaciers, the midwestern plain of the United States is an extremely fertile area for farming.

(A) Level

(B)Rich

(C)Spacious (D)Arid

5. When threatened, the opossum often feigns death.

(A) Simulates

(B)Withstands

(C)Avoids (D)Confronts

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :