تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1625 lesson 17

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. agitate . confidential . delighted . discreetly . documented . gradually . influence . inordinate . instantly . intentionally . intrinsic . inundate . involve . nominal . presumably

agitate v. to shake or move; to cause worry

n. agitation Syn. disturb

n. agitator

The fact that she had not arrived by midnight agitated her parents. He was known as a political agitator.

confidential adj. to be said or written in secret

v. confide Syn. secret adj. confidential adv. confidentially

n. confidant

We were told that the information is strictly confidential.
She confided to me that she had always wanted to be a movie star.

delighted adj. to be satisfied; very happy adv. delightfully Syn. elated adj. delightful

n. delight

He was delighted with the result of the experiment. It was a delightful afternoon.

discreetly adv. in a careful, polite manner adj. discreet Syn. cautiously

n. discretion

The teacher discreetly told the parents about her problems. You can count on me to be discreet.

documented adj. proven with written evidence adj. documentary Syn. proven

v. document

n. documentation

He had documented proof that the bank had made an error. The car's documentation was in order.

gradually adv. slowly but surely adj. gradual Syn. steadilyThe bay has gradually deteriorated over the years.There has been a gradual change in the climate over the past decade.

influence v. to have an effect on a person's point of view adj. influential or behavior; to change the course of events

n. influence Syn. affect He was unable to influence his friend's decision. The drought was due to the influence of a warm water current called "el nino".

inordinate adj. a large amount or quality; more than adv. inordinately reasonable

Syn. excessive The airlines had to cancel an inordinate number of flights due to the fog. There was an inordinately large number of whales off the coast.

instantly adv. happening immediately; in a short adj. instantaneous period of time adj. instant Syn. immediately

n. instant

The computer finished the job instantly. It happened in an instant.

intentionally adv. with definite purpose and planning adj. intentional Syn. deliberately

n. intention

n. intent

The machine was left on intentionally.
Her action was an indication of her good intentions.

intrinsic adj. belonging to the essential nature of adv. intrinsically something

Syn. inherent A penny has little intrinsic value. The forests of the Northwest are intrinsically rich in natural resources.

inundate v. to flood

n. inundation Syn. overwhelm The radio stations were inundated with reports of a severe traffic accident. The foundation experienced an inundation of requests for money.

involve v. to become concerned with or connected to adj. involved Syn. include

n. involvement

She involved herself in many activities to meet new friends. His involvement in right-wing politics is well documented.

nominal adj. very small; in form but not in substance adv. nominally Syn. moderate The office building was sold at a nominal price.

She was nominally successful as an actress.

presumably adv. reported but not confirmed adj. presumable Syn. supposedly

v. presume

n. presumption The old wreck was presumably located to the southwest of Florida. I presume that you have been camping before.

MATCHING

Choose the synonym.

1. influence

6. discreetly

(A) affect

(A) obviously

(B) include

(B) cautiously

(C) gain

(C) unlikely

(D)overwhelm

(D) deceptively

2. secretly

7. agitate

(A) conscientiously

(A) heighten

(B) confidentially

(B) reject

(C) comparatively

(C) inundate

(D)constantly

(D) disturb

3. documented

8. steadily

(A) proven

(A) evenly

(B) intrinsic

(B) uniquely

(C) substantial

(C) intentionally

(D)durable

(D) immediately

4. nominal

9. presumably

(A) moderate

(A) supposedly

(B) inherent

(B) actually

(C) inevitable

(C) obviously

(D)harmful

(D) instantly

5. excessive

10. delighted

(A) impressive

(A) involved

(B) lasting

(B) elated

(C) deliberate

(C) overwhelm

(D)inordinate

(D) highlight

TEST QUESTIONS

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Modes of suggestion are usually verbal or visual and sometimes may involve the other senses.

(A) Enhance

(B)Influence

(C)Include (D)Disrupt

2. After the War of the Worlds broadcast, law enforcement agencies were inundated by the numerous inquiries they received.

(A) Agitated

(B)Overwhelm

(C)Astonished (D)Delighted

3. Nowadays coins lack intrinsic value and bills can no longer be converted to gold.

(A) Inherent

(B)Nominal

(C)Documented (D)Inordinate

4. Because their presence can upset normal markets, some products with commercial potential are intentionally kept off the market-place.

(A) Confidentially

(B)Constantly

(C)Arbitrarily (D)Deliberately

5. Anaximander argued that human beings are so helpless at birth that they would almost instantly die if put into the world on their own.

(A) Gradually

(B)Presumably

(C)Immediately (D)Discreetly

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :