تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1627 lesson 19

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. antiquated . coherent . develop . fabricate . investigation . normally . notice . notion . novel . opposition . record . relate . suspect . unbiased . varied

antiquated adj. too old to be presently useful; outmoded

n. antique Syn. old-fashioned This antiquated machinery breaks down too frequently. Their home is filled with antique furniture.

coherent adj. well reasoned; ideas that are clearly adv. coherently presented

v. cohere * sticking together as a group

n. coherence adj. cohesive* Syn. logical

n. cohesion It was a well-balanced, coherent presentation. There was a cohesive feeling among the new works.

develop v. to grow; to increase; to become more adj. developing complete

n. development

n. developer Syn. evolve The management team developed the idea over a period of years. The country's prospects for rapid development depend on approval of the free trade agreement.

fabricate v. to make up, usually with an intent to fool or trick; adj. fabricated to lie

n. fabrication Syn. invent The executive fabricated the story about the merger. His alibi is the weakest fabrication I have ever heard.

investigation n. a careful examination in order to determine adj. investigative facts

v. investigate

n. investigator Syn. probe The comprehensive investigation of the bank revealed no illegal activity. Some members of the Senate wanted to appoint a special investigator.

normally adv. commonly, usually adj. normal Syn. typically

v. normalize

n. normalization

n. norm

It is normally quite cold this time of the year. The new treaty leads to a normalization of relations between the two countries.

notice v. to sense; to be aware adv. noticeably Syn. observe adj. noticeable

n. notice

The doctor noticed a small fracture in the patient's finger. The weather was noticeably cooler.

notion n. an idea, belief, or opinion

Syn. concept She has the notion that she wants to become an architect. Some outlandish notions about the origin of the solar system have been disproved.

novel adj. something unusual, uncommon; new

Syn. original The physicist had some novel ideas about traveling at the speed of light. The novel suggestions were implemented.

opposition n. the state of acting against; not being in adj. oppositional agreement adj. oppositionary Syn. resistance

v. oppose

The students voiced their opposition to the rise in tuition. The government opposed price controls.

record v. to make a written or oral notation; to copy adj. recorded Syn. register

n. record

n. recording

n. recorder

The coldest temperatures in the United States have been recorded at International Falls, Minnesota. Many businesses are using recordings to answer consumer questions.

relate v. to tell; to show a connection between two adj. related things

n. relation Syn. communicate

n. relationship

Although they did not agree with the plan, they did not relate their opposition to it. What is the relationship between supply and demand?

suspect v. to think that something is true, but

adj. suspected having no proof

n. suspicion

n. suspect Syn. speculate He suspected that the substance was not present in the compound. I have a suspicion that he will want to participate in the investigation.

unbiased adj. with no preconceptions

Syn. objective Her unbiased analysis of the problem allowed her to find the solution more rapidly. Here is unbiased proof that nitrogen exists in this compound.

varied adj. being of many different types adv. variably Syn. diverse adj. variable adj. various

v. vary

n. variant

n. variety

n. variation

n. variability

The class expressed varied opinions about the movie. There are various ways to solve the problem.

MATCHING

Choose the synonym.

1. fabricate

(A)observe

(B)invent

(C)agitate(D)convey

2. coherent

(A)novel

(B)original

(C)logical (D)robust

3. resistance

(A)opposition

(B)preservation

(C)preconception(D)allocation

4. evolve

(A)develop

(B)elude

(C)involve(D)influence

5. varied

(A)diverse

(B)feasible

(C)hazardous (D)nominal

6. register

(A) harbor

(B) notice

(C) encompass

(D) record

7. probe

(A) expansion

(B) means

(C) investigation

(D) abuse

8. communicate

(A) inundate

(B) allocate

(C) relate

(D) oppose

9. suspect

(A) select

(B) confide

(C) speculate

(D) bias

10. unbiased

(A) antiquated

(B) postponed

(C) exhausted

(D) objective

TEST QUESTIONS

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. The fire salamander is so called because of an antiquated belief that it could withstand fire.

(A) a well-developed

(B) an old-fashioned

(C) a carefully fabricated (D)a widely held

2. Because of his novel approaches to scientific problem, Edison was able to patent dozens of inventions.

(A) original

(B)varied

(C)coherent (D)unbiased

3. The classical economic theory explaining consumer behavior is built on the notion of marginal utility.

(A) investigation

(B)concept

(C)effectiveness (D)opposition

4. In deep water, tidal waves are so long and so slight that ships seldom notice their presence.

(A) suspect

(B)relate

(C)record (D)observe

5. The human adult heart is normally the size of a clenched fist and weighs about 300 grams.

(A) roughly

(B)actually

(C)scarcely (D)typically

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :