تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1628 lesson 20

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. accentuate . disguise . finance . initiate . innovative . narrate . nevertheless . occasionally . omit . outlandish . overcome . partially . pass . portray . submit

 

accentuate v. to highlight; to give more importance to adj. accentuated Syn. emphasize

 

n. accentuation The colorful dress accentuated the joy of the occasion. The supervisor accentuated her preference for hard-working employees during the performance appraisal.

 

disguise v. to hide the usual appearance of something adj. disguised Syn. conceal

 

n. disguise It is hard to disguise the fact that business is slow. Everyone saw through his disguise.

 

finance v. to provide money adv. financially Syn. fund adj. financial

v. financed

n. finance

n. finances The art exhibition was financed by a private foundation. The college was financially independent.

 

initiate v. to begin; to establish; to take decisive adj. initiated action without help

 

n. initiation

n. initiative Syn. launch The newcomer initiated the long citizenship process. Their work shows a lot of initiative.

 

Innovative adj. something newly introduced; creative

 

n. innovator Syn. creative

 

n. innovation This innovative project is worthy of support. There have been many innovations in the field of genetic engineering.

 

narrate v. to tell a story; relate adj. narrative Syn. relate

 

n. narrative

n. narration

n. narrator

 

Walter Cronkite narrated the documentary film. Her fabricated narrative generated a lot of excitement.

neverthelessconj. in spite of that

Syn. nonetheless She was quite sick; nevertheless, she attended all of her classes. His project was flawed; nevertheless it won second prize.

 

occasionally adv. now and then; once in a while adj. occasional Syn. sometimes

n. occasion

 

Extreme heat occasionally causes health problems.They were very fine students who, on occasion, experienced problems with pop
quizzes.

 

omit v. to leave out, not include adj. omitted Syn. neglect

n. omission

 

He inadvertently omitted some important data from the report. His paper had several notable omissions.

 

outlandish adj. strange and unpleasant; beyond accepted norms adv. outlandishly Syn. bizarre His outlandish dens demonstrated his creativity. Rebellious youth in many countries dress outlandishly.

overcomev. to defeat, fight with success; to take control of an individual Syn. conquer

The young woman was overcome with emotion when she learned she had won a scholarship. The family overcame many obstacles to purchase the house.

 

partially adv. a part of the whole; incomplete adv. partly Syn. somewhat adj. partial

n. par

 

The clerk was only partially responsible for the error. The business venture was only a partial success.

 

pass v. to accept formally by vote adj. passable Syn. approve

n. passage

 

The proposed amendment passed unanimously. The passage of the resolution is in doubt.

 

portray v. to represent; to act

 

n. portrayal Syn. depict The girl portrayed an orphan. The book's portrayal of Mozart as a calm, mature individual is absurd.

 

submit v. to turn in, offer for evaluation

 

n. submission Syn. propose The architects had to submit plans reflecting the new specifications. The submission of the application must be made by February 13.

 

MATCHING

 

Choose the synonym.

1. Launch

(A)Overcome

(B)Initiate

(C)Persuade(D)Investigate

2. Occasionally

(A)Suitably

(B)Outlandishly

(C)Partially (D)Sometimes

3. Submit

(A)Approve

(B)Propose

(C)Omit (D)Develop

4. Creative

(A)Fallacious

(B)Coherent

(C)Innovative(D)Conspicuous

5. Finance

(A)Fund

(B)Develop

(C)Fabricate (D)Oppose

6. Relate

(A) Restore

(B) Record

(C) Narrate

(D) Balance

7. Nevertheless

(A) Nonetheless

(B) Albeit

(C) Although

(D) Presumably

8. Disguise

(A) Delight

(B) Neglect

(C) Feign

(D) Conceal

9. Emphasize

(A) Accentuate

(B) Conquer

(C) Suspect

(D) Select

10. Portray

(A) Refine

(B) Depict

(C) Pass

(D) Abuse

 

TEST QUESTIONS

 

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. President Ford was a frequent opponent of inflationary spending measures passed by Congress.

(A) Approved

(B)Submitted

(C)Financed (D)Initiated

2. The evolution of life on Earth may be partially typical of the evolution of life on many other planets.

(A) Somewhat

(B)Exceptionally

(C)Nevertheless (D)Occasionally

3. Sword swallowers must first overcome their fear of projecting the sharp sword down their throat.

(A) Disguise

(B)Conquer

(C)Treat (D)Accentuate

4. The popular singer Madonna is known for her songs with outlandish lyrics.

(A) Innovative

(B)Bizarre

(C)Relaxing (D)Melodical

5. Many nature films omit information about the breeding, parenting, and fishing behavior of the Pel fishing owl.

(A) Portray

(B)Contribute

(C)Neglect (D)Narrate

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :