تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1629 lesson 21

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. decline . gather . motion . partisan . pattern . phenomena . philanthropic . placid . plentiful . reaction . rhythm . scenic . shallow . sheltered . vanishing

decline

v. to move from good to bad, or from much

n. decline

to little, to refuse

Syn. decrease

gather v. to collect

 

n. gathering Syn. collect He carefully gathered his thoughts just before the interview. A gathering of citizens developed outside the courthouse.

 

motion n. the state of changing one's position

 

v. motion* * to direct by moving Syn. movement

 

The motion of the flame was hypnotic. They motioned her to leave the area.

 

partisan adj. strongly supporting a group or point of view

Syn. biased Partisan political infighting caused Congress's influence to decline. His views reflected his partisan bins.

 

pattern n. a regular, repeated arrangement or action adj. patterned Syn. habit

 

v. pattern The bright pattern of the monarch butterfly distracts its predators. The new stadium was patterned after the old traditional ballparks.

 

Phenomena n. natural events or facts; strange or notable adv. phenomenally happenings adj. phenomenal Syn. events

 

n. phenomenon Rain showers are almost unknown phenomena in the Atacama Desert of Chile. The musician' s phenomenal performance was applauded by the critics.

 

philanthropic adj. a feeling of love for people, usually

 

n. philanthropist resulting in financial aid to worthy causes

 

n. philanthropy Syn. humanitarian The philanthropic work of the foundation benefits all sectors of society.

His philanthropy is recognized around the world.

 

placid adj. quiet, not easily upset adv. placidly Syn. calm The placid nature of her personality made her easy to work with. The waves moved placidly toward shore.

 

plentiful adj. more than sufficient adv. plentifully Syn. abundant

 

n. plenty

 

Examples of Miro's art plentiful.
A balanced diet normally provides plenty of the necessary vitamins.

 

reaction n. a reply; a change that occurs when adv. reactively substances are mixed adj. reactive Syn. response

 

v. react adj. reactionary

 

When chlorine and ammonia are mixed, the chemical reaction causes chlorine gas. They reacted to the report by making some swift changes in management.

 

rhythm n. a regular pattern, usually in music adv. rhythmically Syn. pulseadj. rhythmic

 

The rhythm of the rain hitting the roof put him to sleep.
She noticed the rhythmic beating of her heart as the moment of truth arrived.

 

scenic adj. concerning pleasant natural surroundings adv. scenically Syn. picturesque

 

n. scenery

n. scene

 

The scenic route to the summit is much more interesting than the fastest route. The scenery in rural Japan is impressive.

 

shallow adj. not far from top to bottom adv. shallowly Syn. superficial

 

n. shallowness

 

Estuaries are typically shallow bodies of water.The result of their research demonstrated the shallowness of the hypothesis.

 

sheltered adj. protected from harmful elements;

 

v. shelter isolated from reality

 

n. shelter Syn. protected She has led a sheltered life since her parents have done everything for her. Everyone looked for shelter from the blazing sun.

 

vanishing adj. going out of sight

 

v. vanish Syn. disappearing The red squirrel is a vanishing species that needs a protected habitat to survive. No one knows with certainty what caused the dinosaurs to vanish from the face of the earth.

 

MATCHING

 

Choose the synonym.

1. picturesque

(A)scenic

(B)calm

(C)outlandish (D)fertile

2. partisan

(A)patterned

(B)bizarre

(C)abundant (D)biased

3. decrease

(A)disguise

(B)decline

(C)omit (D)halt

4. disappear

(A)vary

(B)vanish

(C)reject (D)fabricate

5. shallow

(A)swift

(B)substantial

(C)placid (D)superficial

6. gather

(A) broaden

(B) collect

(C) distribute

(D) enhance

7. reaction

(A) allocation

(B) investigation

(C) response

(D) means

8. motion

(A) innovation

(B) narration

(C) reaction

(D) movement

9. protected

(A) plentiful

(B) phenomenal

(C) sheltered

(D) passable

10. rhythm

(A) pulse

(B) pattern

(C) function

(D) notion

 

TEST QUESTIONS

 

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Mollusks, crustaceans, and fish are plentiful in the Chesapeake Bay.

(A) vanishing

(B)abundant

(C)gathered (D)declining

2. The coast of California is marked by a rugged mountain range and placid bays.

(A) calm

(B)scenic

(C)sheltered (D)shallow

3. The Carnegie Foundation is one of the major philanthropic organizations in the United States.

(A) partisan

(B)governmental

(C)humanitarian (D)international

4. From the beginning of the twentieth century, dance phenomena became extremely prolific and colorful.

(A) rhythm

(B)fashion

(C)events (D)expression

B. Mollusks have a wide range of locomotory patterns.

(A) Habits

(B)Motions

(C)Controls (D)Reactions

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :