تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1631 lesson 23

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. analogous . approximately . compel . formidable . intrusive . periodically . prone . prophetic . proportions . readily . reliably . reluctantly . renown . sacrifice . triumph

 

analogous adj. alike in some way

 

n. analogy Syn. similar to The action of light waves is analogous to the action of sound waves. The analogy between the behavior of the bacteria in the lab and in the human body is not clear.

 

approximately adv. almost correct; not exact adj. approximate Syn. around

 

v. approximate

n. approximation

 

There are approximately 100 billion galaxies in the universe. The results of this study approximate those of a previous study.

 

compel v. to make something happen by necessity adv. compellingly or force adj. compelling Syn. obliged The representatives were compelled to vote in favor of the legislation despite their personal opposition to it. The lawyer's plea was made in a compelling manner.

 

formidable adj. difficult; causing worry or fear adv. formidably Syn. overwhelming Their formidable opponents gave no sign of weakness.
The man's voice echoed formidably throughout the hallway.

 

intrusive adj. the state of being inside or upon something adj. intrusively when not desired to be there by others

 

v. intrude

n. intrusion Syn. annoying

 

n. intruder

 

The intrusive bacteria caused his condition to worsen.
The intrusion of the hazardous gas made it difficult to live in the house.

 

periodically adv. happening repeatedly, occurring at adj. periodic regular intervals adj. periodical * Something published at regular intervals

 

n. periodical* Syn. sometimes Some materials periodically demonstrate unusual behavior when frozen. She has periodic desires to get a job.

 

prone adj. likely to do something

Syn. inclined to Most liquids are prone to contract when frozen. She is prone to study hard the night before her tests.

 

prophetic adj. correctly telling about future events adv. prophetically Syn. predictive

 

v. prophesy

n. prophecy

n. prophet His prophetic power were investigated by a team of psychologists. The brilliant student fulfilled his teacher's prophecy that he would be a successful doctor.

 

proportions n. relationship of size or importance when adv. proportionally compared to another object or person. adj. proportional Syn. dimensions

 

adj. proportionate adv. proportionately

 

The goal of establishing a space station will take a team effort of major proportions. The pilot's salary is proportional to that of pilots of other airlines.

readily adv. willingly; easily adj. ready Syn. freely

 

v. ready

n. readiness The workers readily complained about the food in the cafeteria. Her readiness to cooperate was an important factor in the investigation.

 

reliably adv. in a trusted way adj. reliable Syn. dependably adj. reliant

v. rely

n. reliability

n. reliance An appliance must perform its task reliably to be popular with consumers. Satellite photos show the smallest details with great reliability.

 

reluctantly adv. unwillingly adj. reluctant Syn. hesitatingly

 

n. reluctance Although not completely satisfied with the contract, the officials reluctantly agreed to sign it. The electrician was reluctant to estimate the cost of the repair work.

 

renown n. fame adj. renowned Syn. prominenceThis school is of great renown.
The renowned conductor made a guest appearance at the concert.

 

sacrifice v. to give up something of value for the adj. sacrificial common good

 

n. sacrifice Syn. concession He sacrificed his day off to help clean up the neighborhood. She made sacrifices in order to be able to attend the university.

 

triumph n. a victory; a success adv. triumphantly Syn. achievement adj. triumphant adj. triumphal

v. triumph

 

His career was characterized by one triumph after another. He triumphed over all of his difficulties.

 

MATCHING

 

Choose the synonym.

1. intrusive

(A)inactive

(B)intricate

(C)predictive(D)annoying

2. obliged

(A)distorted

(B)dependable

(C)compelled(D)settled

3. sacrifice

(A)reliance

(B)proportion

(C)concession(D)recovery

4. formidable

(A)predictive

(B)overwhelming

(C)functional(D)practical

5. similar to

(A)unlike

(B)analogous

(C)archaic (D)prone

6. around

(A) obviously

(B) likely

(C) entirely

(D) approximately

7. hesitatingly

(A) reluctantly

(B) readily

(C) compellingly

(D) practically

8. achievements

(A) triumphs

(B) phenomena

(C) dimensions

(D) approximation

9. sometimes

(A) routinely

(B) actually

(C) periodically

(D) gradually

10. renown

(A) domination

(B) prophecy

(C) prominence

(D) position

 

TEST QUESTIONS

 

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Growth rings in a log are often so clearly visible that they can reliably indicate age.

(A) periodically

(B)dependably

(C)approximately (D)ordinarily

2. Organic compounds often contain special groups of atoms, called functional groups, that readily undergo chemical reaction.

(A) freely

(B)reluctantly

(C)repeatedly (D)occasionally

3. The construction of the Saint Lawrence seaway was an undertaking of great proportions.

(A) triumphs

(B)renown

(C)dimensions (D)sacrifice

4. Folklore holds that mermaids are natural beings who have prophetic powers.

(A) formidable

(B)intrusive

(C)predictive (D)analogous

5. Faced with the numerous problems brought on by the new industrial age, wage earners were prone to solve their problems through organization.

(A) fortunate

(B)compelled

(C)cautioned (D)inclined

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :