تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1635 lesson 27

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. aptly . demonstration . ingredients . involuntarily . marvel . measurable . moderate . odd . reflection . supposedly . sustained . symbols . synthesis . tangible . tightly

aptly adv. having a tendency to do something; adj. apt likely

n. aptness Syn. appropriately It was an aptly timed remark. Emotional problems are apt to damage personal relationships.

demonstration n. a show or exhibit adv. demonstrably * overtly showing emotion

v. demonstrate

adj. demonstrative* Syn. display adj. demonstrable

The demonstration clarified the procedure for everyone. The lawyer was demonstrative in making his impassioned plea before the jury.

ingredientsn. things combined to make something; the contents of something Syn. elements

The ingredients of the product are kept secret.Good style, punctuation and grammar are important ingredients of a good essay.

involuntarily adv. in an unthinking manner; not chosenadj. involuntary Syn. automatically He involuntarily agreed to work overtime. Reflexes are involuntary reactions to external stimuli.

marvel n. something that surprises or impresses adv. marvelously Syn. wonder adj. marvelous

The Great Wall of China is one of the world's marvels.
The weather was marvelous for an afternoon get-together in the park.

measurable adj. able to determine how much or how many adv. measurably Syn. assessable

v. measure

n. measurement

Some personal characteristics, such as good teaching, are hardly measurable. A yardstick is used to measure lengths up to three feet.

moderateadj. not too much, not too little

adv. moderately * to reduce

v. moderate*

n. moderation Syn. medium She made the best of her moderate dancing ability. The Broadway play was moderately successful.

odd adj. unusual adv. oddly Syn. strange

n. oddity

It is odd to find a person who speaks many languages.
The moon rock is an oddity available at the museum for all to view.

reflection n. a picture or element cast back adj. reflected Syn. image

v. reflect

His bright smile was a reflection of his satisfaction.
In order to perceive something visually, light must be reflected from the object's
surface.

supposedly adv. according to reports or hearsay; widely adj. supposed believed or accepted

v. suppose Syn. presumably

n. supposition

The new trains can supposedly reach speeds of 150 miles per hour. The stockbroker's supposition is that the economy will improve.

sustained adj. continuing in a constant way; remaining

v. sustain strong adj. sustenance Syn. consistent Sustained rainfall is the only hope they have for relief from the drought. The trees could not sustain the attack of the locusts.

symbols n. a sign or object that represents something adv. symbolically or somebody marks adj. symbolic Syn. marks

v. symbolize

The strange symbols found in Egyptian tombs have intrigued historians for centuries. I think this painting symbolizes the universal themes of humanity.

synthesis n. the mixing of separate things to form a adv. synthetically* whole adj. synthetic* * not made by nature

v. synthesize Syn. combination The language of Papiamento is a synthesis of Dutch and native Indian languages of Curacao.

Vitamins are synthetically produced.

tangible adj. real; that which can be felt adv. tangibly Syn. concrete

n. tangibility The work of a teacher seldom produces tangible results until years after a student has graduated. The solution to this problem can be tangibly demonstrated.

tightly adv. being fixed in place; close; leaving no adj. tight freedom

v. tighten

n. tightness Syn. firmly The shirt fits too tightly. The government is tightening the regulations on the use of seat belts.

MATCHING

Choose the synonym.

1. marvel

(A)ridge

(B)chaos

(C)wonder(D)combination

2. display

(A)disperse

(B)decline

(C)disguise (D)demonstration

3. oddly

(A)symbolically

(B)presumably

(C)tightly(D)strangely

4. appropriately

(A)supposedly

(B)aptly

(C)tangibly(D)durably

5. moderate

(A)sustained

(B)medium

(C)sharp (D)periodic

6.involuntary

(A) infrequent

(B) substantial

(C) automatic

(D) immeasurable

7.elements

(A) ingredients

(B) measurements

(C) marks

(D) spans

8.assessable

(A) tangible

(B) legitimate

(C) accountable

(D) measurable

9.reflection

(A) image

(B) synthesis

(C) solid

(D) tightness

10. tangible

(A) firm

(B) consistent

(C) concrete

(D) tedious

TEST QUESTIONS

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Any insect landing on the Venus flytrap touches trigger hairs that cause the trap to close tightly.

(A) quickly

(B)mercilessly

(C)firmly (D)involuntarily

2. The cultural life of New Orleans is a synthesis of contributions by both blacks and whites.

(A) product

(B)demonstration

(C)reflection (D)combination

3. The Twin Towers are familiar symbols of the New York City sky-line.

(A) buildings

(B)landmarks

(C)marvels (D)ingredients

4. Sustained industrial growth and strong consumer spending must be present in order for an economy to grow.

(A) tangible

(B)consistent

(C)moderate (D)measurable

5. The Sweetwater River was supposedly named by General William Ashley in 1823 because its water tasted sweet to his trappers.

(A) presumably

(B)oddly

(C)aptly (D)predictably

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :