تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1636 lesson 28

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. aggravating . amusement . conceivably . convert . curative . debilitating . deplete . finite . perceive . security . toxic . tranquility . trap . undeniably . underestimated

aggravating adj. making worse; annoying

n. aggravation Syn. irritating

v. aggravate

The aggravating delay was caused by road repairs. The shortage of work aggravated the crisis in the small town.

amusement n. something that holds interest and is adv. amusingly enjoyable adj. amusing

v. amuse Syn. diversion We listened in amusement as he tried to convince his friend to lend him $50. His amusing comment made everyone laugh.

conceivably adv. feasibly; believable adj. conceivable Syn. possibly

v. conceive

They could conceivably earn first place with their science project. It is conceivable that humans will travel to distant planets one day.

convert v. to change from one form or state to another adj. convertible Syn. alter

n. conversion

When boiled, liquids convert to gases.
The conversion from Fahrenheit to centigrade can be easily made.

curative adj. being able to restore to good condition

n. cure Syn. healing. The curative properties of certain plants have been well documented. There is no simple cure for the ills of society.

debilitating adj. weakening

v. debilitate Syn. weakening

n. debility

The lack of investment savings has a debilitating effect on the economy. The patient's debility restricted him to the room.

deplete v. to use up; to reduce greatly adj. depleted Syn. consume

n. depletion

She depleted all of her savings to buy the word processor.
The depletion of the Earth's oil reserves poses a threat to our current style of life.

finite adj. of a certain amount; having an end; not infinite

Syn. limited There were a finite number of explanations for the unusual reactions. Is there a finite number of stars in the universe?

perceive v. to sense; to become aware of adv. perceptibly Syn. observe adj. perceivableadj. perceptive adv. perceptively

n. perception

We perceive major differences between the two political parties. Porpoises are very perceptive mammals.

security n. the feeling of freedom from danger, adv. securely doubt, or worry adj. secure Syn. safety

v. secure

Her sense of security increased as her grades improved. We secured all of the doors of the lab before leaving.

toxic adj. harmful; capable of being fatal

n. toxicity Syn. poisonous Disposal of toxic wastes is an ongoing problem. This product has the highest toxicity of any known to science.

tranquility n. calm; quietness adv. tranquilly Syn. peacefulness adj. tranquil

v. tranquilize

The tranquility of the lake at sunrise inspired a profound sense of well-being. His tranquil manner of expression made us all feel more secure.

trap v. to catch and hold onto, usually by trickery; adj. trapped deceived

n. trap Syn. retain I was trapped into paying for the meal. The trapped animals were released after being tagged by the wildlife conservationists.

undeniably adv. clearly true adj. undeniable Syn. absolutely Of all the planets in our solar system, Earth is undeniably the most conducive to supporting life. It is undeniable that he has skill, but he needs to show more initiative.

underestimated adj. guessed lower than the actual quality or

v. underestimate quantity

Syn. miscalculated The underestimated demand for tickets made the theater manager plan better for the next performance. The treasurer underestimated the cost of the new furniture.

MATCHING

Choose the synonym.

1. curative

6. aggravate

(A) healing

(A) irritate

(B) gratifying

(B) convert

(C) toxic

(C) isolate

(D)conceivable

(D) initiate

2. limited

7. conceivably

(A) sustained

(A) absolutely

(B) ample

(B) aptly

(C) finite

(C) possibly

(D)approximate

(D) tranquilly

3. amusement

8. alter

(A) peacefulness

(A) sustain

(B) demonstration

(B) launch

(C) diversion

(C) detect

(D)marvel

(D) convert

4. security

9. depleted

(A) power

(A) retained

(B) safety

(B) consumed

(C) trap

(C) polluted

(D)cure

(D) inundated

5. debilitating

10. perceive

(A) convincing

(A) deny

(B) formidable

(B) miscalculate

(C) accelerating

(C) observe

(D)weakening

(D) estimate

TEST QUESTIONS

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Underestimated tax revenues caused the severe budget crunches that plagued local governments during the early 1970s.

(A) depleted

(B)finite

(C)disappointing (D)miscalculated

2. Casey Stengel was undeniably one of the most successful coaches in the history of baseball.

(A) absolutely

(B)unexpectedly

(C)conceivably (D)likely

3. The power of the sun is trapped by the leaves of plants and used to produce food by a process called photosynthesis.

(A) perceived

(B)reflected

(C)retained (D)converted

4. Some people find tranquility when they are far away from the hustle and bustle of city life.

(A) peacefulness

(B)amusement

(C)fulfillment (D)security

5. All Cnidarians have the potential to affect human physiology owing to the toxic nature of their nematocysts.

(A) curative

(B)debilitating

(C)poisonous (D)aggravating

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :