تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1638 lesson 30

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. charisma . clever . convince . endure . forfeit . precarious . severe . sporadic . superior . wanton . weak . widespread . wisdom . witticism . woo

 

charisma n. a special quality that endears other people adj. charismatic to the person who has this quality

Syn. appeal She has a charisma that no other candidate possesses. John F. Kennedy was known for his charismatic personality.

 

clever adj. intelligent; resourceful adv. cleverly Syn. astute

 

n. cleverness

 

Everyone appreciated their clever idea.
His cleverness enabled him to rise quickly in the organization.

 

convince v. to make someone see things your way adv. convincingly Syn. persuadeadj. convincing

 

They could not convince the girls to go to the dance with them.The video made a convincing argument for the recycling of paper and plastic materials.

 

endure v. to last; to suffer pain adj. endurable Syn. persevere adj. enduring

n. endurance

 

How he is able to endure living next to the airport is beyond my comprehension. The endurance displayed by the athlete gave evidence of his rigorous training.

 

forfeit v. to give up; to have something taken away,

 

n. forfeit usually by rule or regulation

Syn. relinquish Usually you must forfeit your native country's citizenship to become a citizen of another country. The forfeit occurred because not enough players showed up.

 

precarious adj. not safe, firm, or steady adv. precariously Syn. hazardous The diver put himself in a precarious situation among the sharks.
The cup was positioned precariously on the edge of the table.

 

severe adj. extreme; harmful

 

v. severely Syn. intense

 

n. severity

 

The weather service issued a severe storm warning for most of Michigan.
The severity of his condition will not be known until the test results are studied.

 

sporadic adj. not consistent; irregular adv. sporadically Syn. erratic The radio communications were subject to sporadic sunspot interference. Violent storms occur sporadically in the southwest.

 

superior adj. excellent quality; above all the rest

 

n. superiority Syn. exceptional This is a superior fossil of a trilobite. The restaurant's superiority was established shortly after it opened.

 

wanton adj. done without thought or consideration adv. wantonly Syn. senseless Her wanton disregard of the rules was unexplainable.
The jealous man was wantonly impolite to the winner.

 

weak adj. not strong; incapable adv. weakly Syn. ineffective

 

v. weaken

n. weakness

 

The weak light was inadequate for reading. Most people have at least one area of weakness.

 

widespread adj. found everywhere

Syn. extensive There is a widespread rumor that there will be no class next Thursday. The political influence of the developed countries of the world is widespread.

 

wisdom n. knowledge and understanding adv. wisely Syn. insight adj. wise

 

It is often said that wisdom is the product of experience. It was a wise decision for you to buy a car.

 

witticism n. a joke; a funny story adv. wittily Syn. humor adj. witty

n. wit

n. wittiness

 

His witticisms captivated the audience. Mark Twain was famous for his sharp wit.

 

woo v. to make efforts to attain or gain something

Syn. attract The directors tried to woo the support of the union. The opponents of the proposed highway wooed nearby residents to defend their position.

 

MATCHING

 

Choose the synonym.

1.astute

(A) acknowledge

(B)extensive

(C)clever(D)weak

2.sporadic

(A) prophetic

(B)intrinsic

(C)erratic (D)archaic

3.relinquish

(A) recover

(B)disperse

(C)forfeit(D)deplete

4.persevering

(A) enduring

(B)ineffective

(C)secure (D)sincere

5.superior

(A) prosperous

(B)sustained

(C)superficial (D)exceptional

6. appeal

(A) wit

(B) charisma

(C) impression

(D) wisdom

7. precarious

(A) peculiar

(B) dangerous

(C) widespread

(D) aggravating

8. persuade

(A) convince

(B) conform

(C) confirm

(D) conceal

9. wisdom

(A) acceleration

(B) insight

(C) caution

(D) marvel

10. intense

(A) instant

(B) hazardous

(C) severe

(D) robust

 

TEST QUESTIONS

 

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Politicians often woo voters by proposing sweeping reforms of governmental policy.

(A) forfeit

(B)attract

(C)convince (D)deceive

2. Davy Crockett was well known for his witticisms and story telling skills.

(A) humor

(B)charisma

(C)endurance (D)wisdom

3. When widespread thunderstorms occur, the sky is commonly overcast with many intermingled layers of clouds of various types.

(A) severe

(B)powerful

(C)extensive (D)hazardous

4. Although jellyfish move by jet propulsion, most are weak swimmers.

(A) ineffective

(B)clever

(C)superior (D)impressive

5. The disappearance of tropical rain forests is a direct result of wanton disregard of this valuable resource by mankind.

(A) precarious

(B)sporadic

(C)senseless (D)troubling

 

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :